Он Нийт орлого /сая.төг/ Нийт зардал /сая.төг/ Цэвэр ашиг /сая.төг/ Авлага /сая.төг/ Өглөг /сая.төг/ Ажиллагсдын тоо Дэлгэрэнгүй
2020 1,844.3 2,022.6 (178.2) 34.0 105.6 41
2021 965.3 1,215.8 (250.5) 202.8 369.8 40
2017 1,361.8 1,325.8 31.5 56.3 59.1 30
2018 780.0 779.0 0.9 89.2 173.4 35
2019 2,045.2 1,892.4 137.5 55.8 84.0 39

1 - 5 of ( 5 ) бичлэгүүд