Товч танилцуулга

“Эрдэнэсант –АЗЗА “ТӨХК нь Монгол Улсын Төрийн өмчийн Хорооны 2011 оны 10 дугаар сарын 06 –ны өдрийн 437 дугаар тогтоолоор  “УБ- АЗЗА” ТӨХК-аас тусгаарлаж, бие даасан төрийн өмчит “Эрдэнэсант–АЗЗА”  хувьцаат компани болон байгуулагдсан.

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

- Байгууллагын чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалт, бодлого төлөвлөлтүүд

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, ажилтан албан хаагч сонгон шалгаруулах журам, бусад

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

Төсвийн гүйцэтгэл, төлөвлөлт, биелэлт, санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, худалдан авалт

Ил тод байдлын тайлан мэдээ

Өргөдөл, гомдол, ил тод байдал, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилт тайлан мэдээ.

Холбоосууд

Шаардлагатай байгууллагуудын холбоосууд